A A A

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “PAZNOKCIE 5ZL

1.Przedmiot regulaminu

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

pośrednictwem sklepu internetowego „PAZNOKCIE 5ZL” dostępnego pod adresem:

paznokcie5zl.pl.

1.2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „PAZNOKCIE 5ZL”, w toku

składania zamówienia, KUPUJĄCY potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu

oraz akceptację zawartych w nim regulacji.

2.Definicje

2.1. SPRZEDAWCĄ jest przedsiębiorstwo “EURO FASHION” Sławomir Woś z siedzibą

w Pruszczu Gdańskim (83 - 000), przy ul. Powstańców Warszawy 69, zarejestrowane

w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

pod numerem 3553; NIP: 593 – 000 – 40 – 93, tel. (0048) 58 692-22-14/15; adres e-mail

sklep@paznokcie5zl.pl .

2.2. SKLEPEM są witryny internetowe umieszczona na stronie www.paznokcie5zl.pl,

paznokcie5zl.pl oraz zakładki „Oferta Specjalna”, umożliwiające dokonywanie

zakupów artykułów kosmetycznych oferowanych przez „EURO FASHION”, przez 24 godziny

na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez

SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

2.4. KONSUMENTEM jest KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonująca ze SPRZEDAWCĄ

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCEGO.

2.5. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez

SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

3. Ogólne zasady sprzedaży

3.1. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE;

b) prawidłowe wypełnienie formularza lub druku zamówienia, którego wzór został

zamieszczony w SKLEPIE;

c) wysłanie FORMULARZA zamówienia pocztą elektroniczną ze strony

www.paznokcie5zl.pl oraz

d) przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY dyplomu ukończenia

szkolenia z zakresu przedłużania paznokci.

3.2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną

zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w

tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu

kontaktowego lub adres internetowy.

3.3. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie możliwe działania by wysłać zamówienie nie później

niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczy

zamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji wraz z

doręczeniem kopii lub odpisu dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu przedłużania

paznokci.

3.4 Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA

przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.5. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w

punkcie 3.3 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić

orientacyjnie nowy termin.

3.6. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, że jest on dostępny w sprzedaży.

Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że zamówienie nie będzie mogło zostać

zrealizowane z powodu niedostępności towaru na magazynie oraz u dystrybutora.

Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacji

zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych

produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub

za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej

okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji

jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

3.7. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, SPRZEDAWCA spełni na

żądanie KUPUJĄCEGO świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i

przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO,

który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, o jego prawie

nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt

przedsiębiorcy. W takim wypadku, KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w

rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczy

następuje w takim wypadku na koszt SPRZEDAWCY.

3.8. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży

poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez

KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce

obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

3.9. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów, a także opis ich

właściwości były zgodne z rzeczywistością.

4. Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO w

formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionych

produktów, stosownie do wybranej formy dostawy towarów.

4.3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej, SPRZEDAWCA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia

zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczenie

zamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jest

indywidualnie.

4.4. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 300 zł, koszt dostarczenia

zamówionych produktów KUPUJĄCEMU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa

SPRZEDAWCA.

4.5. Odbierając przesyłkę, KUPUJĄCY powinien sprawdzić w obecności pracownika poczty

lub kuriera czy paczka nie posiada zewnętrznych uszkodzeń i zniekształceń, a także

zwrócić uwagę czy opakowanie lub taśmy pozostały nie naruszone. W przypadku

stwierdzenia uszkodzeń lub też naruszenia taśmy, KUPUJĄCY powinien odmówić przyjęcia

przesyłki oraz spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze

SPRZEDAWCĄ.

4.6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na

KUPUJĄCEGO z chwilą jej wydania KUPUJĄCEMU. Za wydanie rzeczy uważa się jej

powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, jeżeli SPRZEDAWCA nie miał wpływu na

wybór przewoźnika przez KUPUJĄCEGO.5. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz cenę za

dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki albo w innej formie wybranej przez

KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia.

5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą

zamówione towary.

5.3. KUPUJĄCY, gdy posiada status stałego klienta, może uiszczać cenę za dostarczone

produkty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej do

zamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów

6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu

cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której

przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.

umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym

KONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;

6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,

które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy

lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w

posiadanie ostatniej z rzeczy;

6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy

dostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie

ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w

którym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformować

SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem

poniższych danych:

adres korespondencyjny:

Euro Fashion Sławomir Woś

ul. Powstańców Warszawy 69; 83 - 000 Pruszcz Gdański

tel. (++48) 58 692-22-14/15

tel. (++48) 58 692-22-16 (zamówienia internetowe/internet orders)

fax: (++48) 58 692-22-12

adres e-mail: sklep@paznokcie5zl.pl

6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,

jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY formularz ten należy wypełnić i odesłać

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

Euro Fashion Sławomir Woś

ul. Powstańców Warszawy 69

83 - 000 Pruszcz Gdański

fax: (++48) 58 692-22-12

adres e-mail: sklep@paznokcie5zl.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy:

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________

Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

____________________________________________

Adres konsumenta(-ów):

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Podpis konsumenta(-ów) _________________ _________________

Miejscowość _______________________________, data _____________________.

*Odpowiednie skreślić.

6.6. KONSUMENT może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub

jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej

SPRZEDAWCY [paznokcie5zl.pl]. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości,

SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na

trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłał

informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane od

KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji

KONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności

SPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się na

inne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związku

z tym zwrotem.

6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy

lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o

odstąpieniu od umowy na adres:

Euro Fashion Sławomir Woś

ul. Powstańców Warszawy 69

83 - 000 Pruszcz Gdański

6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14

dni.

6.12. SPRZEDAWCA ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania w zwykły sposób

pocztą. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób

odesłana pocztą albo rzecz nie zostanie odesłana w zwykły sposób pocztą, KONSUMENT

będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów

szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia od

umowy i zasady zwrotu towarów

7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu KONSUMENTA,

obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu

cywilnego.

7.2. . Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której

przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany

jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia

kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VAT

dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o

odstąpieniu od umowy.

7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionych

towarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnych

śladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym.

7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, nastąpi w sposób określony przez

KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz

KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

8. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW

8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA, jeżeli rzecz sprzedana ma

wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z

umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma

właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których

istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie

nadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu

umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została

KUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w

chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w

rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:

a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;

b) na adres e-mail: sklep@paznokcie5zl.pl

8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady

produktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.

8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i

podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym

3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.

8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony

produktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.

8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w

jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.

8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a

także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KONSUMENTA inny sposób

zaspokojenia.

8.9. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.

8.10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest

nieistotna.

9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu

KONSUMENTA

9.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana ma

wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z

umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma

właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których

istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie

nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy,

a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została

kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

9.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w

chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w

rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

9.3. KUPUJĄCY składa reklamacje niezwłocznie pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY

lub na adres e-mail: sklep@paznokcie5zl.pl.

9.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady

produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

9.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i

podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym

3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

9.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony

produktów KUPUJĄC zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.

9.7. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest

nieistotna.

9.8. KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w

sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o

wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił

SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Gwarancja i usługi posprzedażowe

SPRZEDAWCA nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażowych.

11. Postanowienie końcowe

11.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221

Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie

wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku

o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umów

zawieranych za pośrednictwem SKLEPU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego.

11.2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji

zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb

działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub we

współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż kosmetyków do

pielęgnacji i ozdabiania paznokci, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów, sprzedaż

kosmetyków do makijażu, sprzedaż urządzeń i narzędzi kosmetycznych oraz fryzjerskich,

szkolenia kosmetyczne, a także z zakresu pielęgnacji i ozdabiania paznokci, przesyłania

informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach

promocyjnych.

11.3. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich

poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać

przekazane uprawnionym organom, działającym na podstawie i w ramach uprawnień

przyznanych przepisami powszechnie obowiązującymi.

11.4. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi.

SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu

reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków

towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do

poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym

podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.

11.5. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2

pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

rynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.

11.6. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przez

KONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze

negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające

odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych

przepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacji

przez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodze

negocjacji, arbitrażu albo mediacji.

11.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie

www.paznokcie5zl.pl oraz paznokcie5zl.pl

12. Wejście w życie regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.